ارزان سازی تولید هدف الگوی کشت کشاورزی است

ساری- خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارزان سازی تولید و انقلاب بهره وری را از مولفه های اجرای الگوی کشت بیان کرد.

مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به طراحی الگوی کشت در کشور اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر اجرای الگوی کشت بر عهده معاونت وزارت جهاد کشاورزی است و باید این طرح عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: انتظار داریم در پایان چهارساله فعالیت دولت قسمت اعظم الگوی کشت در استان ها عملیاتی شود و برای اجرای آن نیازمند قوی ملی و استانی هستیم زیرا مهمترین دستاورد الگوی کشت در کنار تحقق امنیت غذایی، افزایش درآمد بخش کشاورزی و کشاورزان است.

وی ارزان سازی تولید را از جمله اهداف اجرای الگوی کشت ذکر کرد و گفت: یکی از مهمترین مولفه های الگوی کشت انقلاب بهره وری در حوزه کشاورزی از نظر کمی و کیفی است از این رو امیدواریم این طرح با موفقیت عملیاتی شود.

خیام نکویی تصریح کرد: سند الگوی کشت در مازندران رونمایی می شود و این سند مقتضی با شرایط استان اجرایی خواهد شد و از پیشنهادات برای بهبود و پیاده سازی سند استقبال می کنیم تا شاهد تحول چشمگیر در بخش کشاورزی مازندران باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: الگوی کشت در طرحی سه ساله اجرایی و عملیاتی خواهد شد.