رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: مصطفی میرحسینی

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد مهقانی نوده

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی ایزد

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: غلامرضا هراتی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد تقی احمدی